VirtueleThuiszorg is een Telecare en Telemonitoring ecosysteem welke o.a. als leefstijlmonitoring ingezet kan worden.

VirtueleThuiszorg kan ingezet worden in het sociale domein als ondersteuning van het zelfredzaam en veilig wonen van een Gemeente haar inwoners. Lees hier onze WMO whitepaper als toepassing Gemeente Den Haag. Cliënten in de WMO kunnen VirtueleThuiszorg betalen vanuit hun PGB of een WMO consulent kan deze voorschrijven.

In het kader van VPT in de Wlz kan VirtueleThuiszorg ingezet worden voor het veilig en begeleid thuis laten wonen van de cliënt. U kunt dit afstemmen met uw zorgkantoor. Zie hier paper over Wlz.

Zorgverzekeraar CZ heeft een addendum op hun inkoopcontracten waarbij u 2 uur extra per client kan declareren wanneer u VirtueleThuiszorg als ecosysteem toepast. Voorwaarde is wel dat u binnen 3 jaar uw werkprocessen door inzet van het ecosysteem optimaliseert. Voor mee informatie contact uw inkoper bij CZ of neem contact op met Patrick Landsman 0203080231 / plandsman@mobile-care.nl

Virtuele Thuiszorg Nederland (VTZN) via de zorgverzekeringswet (Zvw)

Binnen de Zvw ligt de verantwoordelijkheid van de indicatiestelling en de organisatie van de zorg bij de zorgprofessional. Hiervoor moet de zorgprofessional minimaal de studie HBO verpleegkunde hebben afgerond. Een verpleegkundige indicatiestelling gebeurt op basis van klinisch redeneren. De verpleegkundige stelt vast welke zorg nodig is, waarbij gekeken wordt naar omvang, duur, aard en gewenst resultaat. Er moet rekening gehouden met de verwevenheid van lichamelijke, psychische en sociale factoren bij gezondheidsproblemen. Lambregt (et al., 2012 pag. 171 e.v.) formuleerde het begrip klinische beredeneren als volgt: “Klinische redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Het continue proces van redeneren omvat risicoschatting, vroeg-signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring”.

Een verandering sinds dat de AWBZ is veranderd in o.a. de Zvw is dat het balans meer is gaan liggen op gezondheid, i.p.v. ziekte. Gezondheid wordt opgevat als “het vermogen tot aanpassing en zelfmanagement in relatie tot sociale, fysieke en emotionele uitdagingen” (Huber et al., 2011). Zelfmanagement is gericht op voorkomen van gezondheidsproblemen en het omgaan met de consequenties van gezondheidsproblemen. Het doel van ondersteuning in zelfmanagement is het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Doordat de nadruk ligt op gezondheid betekent dat er meer aandacht is voor zelfmanagement en preventie bij indicatie. Er is ook meer ruimte gekomen voor eigen regie en zelfredzaamheid.

Zilveren kruis schrijft in haar voorwaarden geschreven waaraan extramurale zorg aan moet voldoen. Artikel 1a van deze voorwaarden luidt als volgt: ‘Voor volwassenen vanaf 18 jaar, bent u in het bezit van een door een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige gestelde indicatie, die deze indicatie conform de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving opgesteld.’ De volgende normen gelden:

Dit houdt dus in dat BIG-geregistreerde HBO verpleegkundige zorg zelfstandig mag indiceren. Wanneer een verpleegkundige klinisch kan beredeneren dat met gebruik van het ‘systeem’ VTZN de (organisatie van de) zorg het effectiefst en/of efficiënts maakt, mag het opgenomen worden in de indicatiestelling. Hierbij moet er goed gelet worden dat ook het ‘systeem’ VTZN onderdeel is van het verpleegkundige proces. De verslaglegging en overdracht moet voldoen aan de V&VN richtlijnen. Norm 3 maakt de keuze voor het ‘systeem’ VTZN juist heel verklaarbaar. Hierbij biedt de gecontracteerde zorgaanbieder VTZN aan, aan de cliënt. In de bijlage ‘Dit levert het op…’ worden de opbrengsten van het systeem VTZN benoemd. Hierin komen eigen regie en zelfredzaamheid duidelijk in naar voren.

Verwijzingen

Download hier de PDF